Share Information

Stock Ticker:

Shareholder Composition

Shareholder’s NameNumber Of Shares%
Nama Pemegang SahamJumlah Lembar Saham
PT Griyainsani Cakrasadaya8,730,454,20060.0%
Public5,820,281,80040.0%
Total14,550,736,000 100.0%
Shareholder’s NameNumber Of Shares%
Nama Pemegang SahamJumlah Lembar Saham
PT Griyainsani Cakrasadaya8,730,454,20060.0%
Lion Investments Partners B.V.3,201,151,80022.0%
Public2,619,130,000 18.0%
Total14,550,736,000 100.0%
Shareholder’s NameNumber Of Shares%
Nama Pemegang SahamJumlah Lembar Saham
PT Griyainsani Cakrasadaya4,699,900,000 32.3%
Lion Investments Partners B.V.7,231,706,000 49.7%
Public2,619,130,000 18.0%
Total14,550,736,000 100.0%
Shareholder’s NameNumber Of Shares%
Nama Pemegang SahamJumlah Lembar Saham
PT Griyainsani Cakrasadaya 469,990,000 32.3%
Lion Investments Partners B.V. 723,170,600 49.7%
Public261,913,000 18.0%
Total 1,455,073,600 100.0%
Shareholder’s NameNumber Of Shares%
Nama Pemegang SahamJumlah Lembar Saham
PT Griyainsani Cakrasadaya 469,990,000 34.0%
Lion Investments Partners B.V. 912,330,000 66.0%
Total1,382,320,000 100.0%